THÔNG BÁO
Thông báo vv đăng ký thực hiện học phần Kiến tập - Thực tập Sư phạm & Thực tập Ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Thái Lan cho sinh viên K13 năm thứ 3 các Khoa tiếng Anh, Khoa Quốc tế học và Việt Nam học
(24/05/2019 11:00)

Sinh viên tải file đính kèm để xem chi tiết thông báo

https://drive.google.com/open?id=1ym-W4eRwSnK56r1THd08JzzkONHQnw_2

Các thông báo khác: