THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch"
(12/03/2019 16:51)

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo.

https://drive.google.com/open?id=1d48aimm4pCIMkoGJjHQoz7Kh87Z-iPPm

Các thông báo khác: