THÔNG BÁO
Thông báo về việc sinh viên tự ý bỏ học không có lý do
(31/05/2019 10:04)
SInh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11
Các thông báo khác: