THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019
(27/05/2019 09:05)
Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo:

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018–2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.

Trong Học kỳ II, năm học 2018–2019, mục đích, thời gian, hình thức triển khai và hướng dẫn cách thức tham gia hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên được quy định như sau:

-  Mục đích tiến hành khảo sát:

+  Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường.

+  Đảm bảo chất lượng giáo dục tại cơ sở đào tạo.

+  Góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của người học.

+  Tạo thêm kênh thông tin từ phía người học giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

+  Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập rèn luyện, học tập của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được nêu lên ý kiến của mình về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

+  Giúp cho công tác quản lý của Nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, phòng ngừa những tiêu cực trong công tác giảng dạy, phát hiện và nhân rộng điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên Nhà trường, góp phần thiết thực vào công tác kiểm định chất lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường.

-    Thời gian tiến hành: Từ 08/06/2019 đến 30/06/2019.

-    Hình thức:

+  Trực tuyến: Người học thực hiện khảo sát thông qua Website Quản lý đào tạo tín chỉ - http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn của Nhà trường (áp dụng cho đối tượng là sinh viên học bằng đại học thứ nhất do Nhà trường đào tạo).

+  Trực tiếp: Người học thực hiện khảo sát thông qua việc hoàn thành phiếu khảo sát giấy được phát trực tiếp (áp dụng cho đối tượng là sinh viên học bằng đại học thứ 2 do Nhà trường đào tạo).

-    Đối tượng tham gia khảo sát: toàn thể sinh viên đang theo học các lớp học phần trong học kỳ II, năm học 2018-2019.

-    Hướng dẫn thực hiện: (theo tài liệu đính kèm).

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường, yêu cầu Ban cán sự các lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp biết và tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

 

Các thông báo khác: