THÔNG BÁO
Thông báo số 2 về việc thu học phí GDTC học kỳ 2 năm học 2018-2019
(12/04/2019 09:05)
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-hoc-phi-gdtc-hoc-ky-2-nam-hoc-2018-2019
Các thông báo khác: