THÔNG BÁO
Thông báo nộp học phí học kỳ II, năm học 2018-2019
(19/04/2019 10:29)
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019
Các thông báo khác: