THÔNG BÁO
Thông báo mở các lớp học riêng GDTC cho sinh viên của các Trường, Khoa trực thược Đại học Huế
(25/02/2019 11:14)
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-mo-cac-lop-hoc-rieng-gdtc-cho-sinh-vien-cua-cac-truong-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Các thông báo khác: