THÔNG BÁO
Thông báo làm các thủ tục để nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy lần 1 năm 2019
(28/03/2019 15:19)
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-lan-1-nam-2019
Các thông báo khác: