THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA, DÒ XÉT DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019 ĐỂ CHUYỂN XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ I.
(27/03/2019 15:40)

Phòng Đào tạo đăng tải kết quả tổng hợp điểm học kỳ I, năm học 2018-2019.

http://www.mediafire.com/file/ekjqusszxl1r8q1/B%25C4%2590_H%25E1%25BB%258Dc_k%25E1%25BB%25B3_1_-_N%25C4%2583m_h%25E1%25BB%258Dc_2018-2019.rar

Đề nghị tất cả sinh viên theo dõi, kiểm tra và trực tiếp xử lý nếu có sai sót về điểm.

Địa điểm: Phòng Đào tao, gặp CV. Đạt (trong giờ hành chính)

Thời gian xử lý và dò xét: Từ 14h00 ngày 28/03/2019 đến hết 05/04/2019; (Không xử lý trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật)

Sau thời gian trên, Phòng sẽ xuất file điểm tổng hợp của cả học kỳ I, năm học 2018-2019 và sẽ chuyển danh sách điểm đề nghị xét sang phòng Công tác học sinh-sinh viên để xét học bổng học kỳI.

Những sinh viên xử lý sau chịu mọi trách nhiệm về quyền lợi và học bổng sau này.

Mọi thắc mắc về học bổng của học kỳ, các tiêu chí, xin vui lòng liên hệ CV. Tâm phòng CTHSSV.

Các thông báo khác: