THÔNG BÁO
Thông báo dò điểm học tập, điểm rèn luyện để xét cấp học bổng và dò trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019
(31/05/2019 10:06)
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-do-diem-hoc-tap-diem-ren-luyen-de-xet-cap-hoc-bong-va-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019

.

Các thông báo khác: