THÔNG BÁO
SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ CÁC ĐỢT THI NĂM 2019
(19/06/2019 14:16)
Link đính kèm:

http://www.mediafire.com/file/8xhw5jr34r80n6b/Danh+s%C3%A1ch+s%E1%BB%91+hi%E1%BB%87u+SV+Chuy%C3%AAn+ng%E1%BB%AF.xlsx

Sinh viên kiểm tra số hiệu trước khi đến nhận chứng nhận.

Trong chiều hôm nay, Phòng Đào tạo sẽ cấp phát trước chứng nhận B1 NNKC cho sinh viên của trường ĐHNN thi đợt 24/3/2019 và các đợt về trước.

 

Các thông báo khác: