THÔNG BÁO
GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG
(11/03/2019 17:16)
Trường gia hạn thời gian đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuyên dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường (đợt thi 17/3/2019) đến ngày 13/3/2019. Từ nay đến tháng 6/2019 (thời điểm xét tốt nghiệp lần 1 năm 2019) Trường chỉ tổ chức 2 đợt thi dành cho sinh viên năm thứ 4. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các khoa động viên sinh viên của đơn vị mình đăng ký dự thi ngay từ đợt 17/3/2019 này để tăng cơ hội đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
Các thông báo khác: