THÔNG BÁO
CÁC MỐC THỜI GIAN CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2019
(31/05/2019 11:01)

Hiện tại các Khoa đang triển khai chấm bài thi kết thúc học phần năm thứ 4 để xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2019. Sau đây là lịch trình xét công nhận tốt nghiệp:

Hạn cuối các Khoa sẽ nhập điểm:10/6/2019; 

Phòng Đào tạo xét duyệt tổng hợp điểm và công bố danh sách tạm thời: 13/06/2019; 

Dò xét, kiểm tra danh sách tốt nghiệp, ký xác nhận thông tin tốt nghiệp: từ 14/06/2019 đến hết ngày 20/06/2019;

Trong thời gian trên, những sinh viên muốn xin giấy xác nhận hoàn thành khóa học: Liên hệ Cô Nguyễn Thị Nam, Phòng CTHSSV.

Trường họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp: (dự kiến) từ 28/6/2019 đến 02/7/2019;

Trong thời gian dò xét, kiểm tra, những sinh viên học cải thiện điểm đã được thi kết thúc học phần thì làm đơn, thực hiện các lưu ý trong mẫu đơn đính kèm và nộp cho Giáo vụ khoa liên quan. Cụ thể như sau:

1/ Khoa Anh: Cô Bùi Lê Quỳnh Giao;(Anh Nguyễn văn Tuấn)

2/ Khoa Trung: Cô Nguyễn Thị Huyền Trang;

3/ Khoa Pháp: Cô Phan Đình Ngọc Trân; (Cập nhật Giáo vụ Khoa)

4/ Khoa Nhật: Thầy Trịnh Trần Ngọc Khánh;

5/ Khoa Hàn: Cô Phạm Thị Duyên;

6/ Khoa QTH: Cô Nguyễn Thị Thanh Bình; (hoặc cô Liễu);

7/ Khoa VNH: Cô Tôn Nữ Thùy Trang (các môn chung)

Những trường hợp học cải thiện tại Trường ĐHSP hoặc ĐHKH thì liên hệ phòng ĐTĐH của các trường và xin cấp bảng điểm để bổ sung xét tốt nghiệp.

Tất cả các thủ tục cập nhật điểm, nộp hồ sơ tốt nghiệp, chuyển điểm nước ngoài, ngành học thứ 2 phải hoàn thành trước 20/06/2019. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ hoàn thành danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Link đính kèm mẫu đơn: http://www.mediafire.com/file/dkt8lws7aso4tbd/M%25C3%25A2%25CC%2583u_%25C4%2591%25C6%25A1n_xin_ch%25E1%25BA%25A5m_%25C4%2591i%25E1%25BB%2583m_tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc_%25C4%2591%25E1%25BB%2583_x%25C3%25A9t_TN.docx

Các thông báo khác: